Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Legislatíva

METROLOGICKÁ LEGISLATÍVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
(EHS „starý prístup“)

Právna úprava metrológie v Slovenskej republike pozostáva z:

Predpisov transponujúcich legislatívu „starého prístupu“ Európskych spoločenstiev a obsahujúcich tiež legislatívu pre neharmonizovanú oblasť.

1. Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 206/2000 Z. z. o zákonných meracích jednotkách,
3. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov,
4. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov,
5. Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 419/2013 Z. z. o spotrebiteľskom balení.

Predpisy transponujúce legislatívu Nového prístupu Európskej únie

1. Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu
3. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, Metrologické legislatívy sa týkajú zdravotnícke pomôcky s meracou funkciou,
4. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 215/2013 Z.z. 
5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu