Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

8. jún 2020Dňa 4. mája 2020 sa v Slovenskom metrologickom inšpektoráte uskutočnil certifikačný audit ISO 9001, ktorého cieľom bolo určiť zhodu nastaveného systému manažérstva kvality v organizácii s normou ISO 9001:2015. Predmetným auditom Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) úspešne prešiel.

 „Zavedenie, udržanie a zlepšovanie systému pomôže organizácií dosahovať stanovené ciele a úlohy, ktoré sú na ňu kladené zákonom, nadriadeným orgánom alebo iným ústredným orgánom štátnej správy. Vytvorenie systému manažérstva kvality a jeho uplatňovanie prispieva k zlepšovaniu povedomia zamestnancov o zvyšovaní kvality všetkých vykonávaných činností na základe procesného prístupu, a tak napomáha zvyšovať kvalitu výstupov. Kritický prístup k fungovaniu manažérskeho systému s využitím všetkých foriem hodnotenia je rozhodujúcim pre ďalšie jeho zlepšovanie a rozvoj.“ Peter Kadlec, riaditeľ SMI

Implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 sa zrealizovala v rámci národnému projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého prijímateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (www.reformuj.sk). Projekt priamo nadväzuje na plnenie cieľov Stratégie Európa 2020, ktorá deklaruje, že stratégiu rastu na národnej, respektíve európskej úrovni je možné implementovať len s podporou kvalitnej a efektívne fungujúcej verejnej správy a na Národný program kvality SR – Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021.

 „Veľmi nás teší, že aj Slovenský metrologický inšpektorát ako rozpočtová organizácia ÚNMS SR prijala účasť v národnom projekte a v rámci zefektívnenia svojej činnosti implementovala systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. Na ďalšej ceste zlepšovania a budovania systému má moju podporu a pevne verím, že týmto krokom sa priblíži ešte viac potrebám spoločnosti a zvýši dôveru občanov.“ Katarína Surmíková Tatranská, predsedníčka ÚNMS SR.

Certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001: 2015