Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Informácia o národnom projekte "Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy"

5. marec 2019

Dňa 24.1.2019 bola Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „ÚNMS SR“) a Ministerstvom vnútra SR, ktorý je riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa, podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k národnému projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. ÚNMS SR bola schválená suma 7 653 215,27 eur na obdobie 51 mesiacov, v rámci ktorých spolu s partnermi projektu bude prispievať k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom rozvoja manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

V rámci prvej časti národného projektu prebehne implementácia manažérstva kvality v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a v piatich príspevkových a rozpočtových organizáciách, ktoré sú partnermi národného projektu. Zavádzať sa budú nasledovné nástroje manažérstva kvality: model CAF, model výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Pilotne bude implementovaný aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a nástroj samohodnotenia kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v partnerských organizáciách prispeje k zefektívneniu ich fungovania, zlepšeniu poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

V rámci druhej časti bude zriadené CAF centrum, ktoré bude organizáciám verejnej správy v rámci celého Slovenska poskytovať vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti manažérstva kvality. Cieľovú skupinu národného projektu predstavujú okrem partnerov národného projektu aj ostatné organizácie verejnej správy, samosprávne kraje, obce, mestá, organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a pod., ktoré využijú v rámci národného projektu služby novozriadeného CAF centra.

V rámci vyššie uvedeného národného projektu bolo na SMI realizované školenie zamestnancov inšpektorátu. Na školení bola predstavená norma ISO 9001, ktorá je široko rozšíreným normatívnym dokumentom obsahujúcim požiadavky na zavedenie systému manažérstva kvality. Absolvovaním sérií školení budú zamestnanci SMI schopní porozumieť požiadavkám normy ISO 9001. Zavedenie systému manažérstva kvality na SMI môže so sebou priniesť niekoľko výhod medzi ktorými nemožno nespomenúť posilnenie dôveryhodnosti inšpektorátu, redukciu nákladov na chod inšpektorátu alebo efektívnejšie plnenie požiadaviek zainteresovaných strán.

Jedným z dôvodov uskutočnenia školenia bola skutočnosť nedávnej revízie normy ISO 9001:2015. Nová revízia so sebou prináša, napríklad, novú obsahovú štruktúru, posilnenie zodpovednosti, zvýšené požiadavky na vodcovstvo a myslenie orientované na riziko.

  1. Princíp trvalého zlepšovania - Demingov cyklus

   Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy foto1

    2. Prednášajúci vysvetľuje 7 zásad manažérstva kvality

     Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy foto2

      3. Výklad k štruktúre kapitoly „8 Prevádzka“ normy ISO 9001:2015

        4. Objasnenie 7 zásad manažérstva kvality

         Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy foto3

         Bližšie informácie k národnému projektu Zavádzanie a podpora manžérstva kvality v organizáciách verejenej správy tu.