Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu k 31.10.2010

29. november 2010

Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom. Plní aj funkciu orgánu dohľadu v oblasti meradiel v zmysle § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody sa podieľa na riešení prvku 0820202 – Metrologický dozor a kontrola, má pre rok 2010 stanovené nasledovné ciele:

 

CIEĽ

Stanovený počet kontrol

Počet vykonaných kontrol

% plnenia

č. 1 Kontroly podľa koncepcie *

600

536

89,33

č. 2 Kontroly množstva SBV

250

158

63,20

č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

150

154

102,67

Č. 4 Kontroly AO a RO **

70

79

112,86

Celkom

1 070

927

86,64

*Kontroly podľa koncepcie rozvoja technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody

** Kontroly autorizovaných osôb a registrovaných osôb

 

 

Z počtu 927 vykonaných kontrol v 692 prípadoch (74,65 %) zistil porušenie zákona o metrológii.

 

Prehľad o zistených porušeniach zákona o metrológii podľa jednotlivých cieľov:

 

CIEĽ

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení

Pomer v %

č. 1 Kontroly podľa koncepcie

536

463

86,38

č. 2 Kontroly množstva SBV

158

35

22,15

č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

154

150

97,40

č. 4 Kontroly AO a RO

79

44

55,70

Celkom

927

692

74,65

 

 

Kontroly podľa koncepcie boli zamerané najmä na kontrolu plnenia povinností používateľov určených meradiel (napr. taxametrov, váh, vodomerov, tlakomerov, momentových kľúčov) a na používanie zákonných meracích jednotiek.

V tomto období skontroloval registrované osoby na opravu a montáž určených meradiel (vykonaných 46 kontrol, u 32 z nich zistené porušenie povinností; 69,57 %),  kontrolu autorizovaných osôb na výkon overovania určených meradiel (vykonaných 33 kontrol a zistených 12 porušení povinností; 36.36 %).

K 31.10.2010 inšpektorát odobral 251 druhov spotrebiteľsky balených výrobkov, z ktorých už bola ukončená kontrola množstva u 158 druhov, pričom u 35 z nich (22,15 %) zistil, že nevyhovujú stanoveným požiadavkám, teda ich skutočné množstvo nezodpovedalo údaju uvedenému na obale. Najviac nedostatkov bolo zistených pri chladených a mrazených potravinách.

Za toto obdobie inšpektorát vykonal aj 154 kontrol zameraných na používanie kalibrovaných meradiel v prípade, že sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, pričom vo 150 prípadoch zistil porušenie zákona o metrológii (97,40%). Kontroly boli zamerané na používanie kalibrovaných meradiel v suchých, chladných a mraziarenských skladoch vo výrobných prevádzkach a obchodných prevádzkach (meranie teploty a vlhkosti), pri preprave potravín a v zariadeniach spoločného stravovania.

 

Za desať mesiacov roku 2010 inšpektorát začal 282 správnych konaní a vydal 445 rozhodnutí, z ktorých v sledovanom polroku 406 nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnými rozhodnutiami uložil pokuty v celkovej sume 177 773,- €. Inšpektori uložili na mieste 175 blokových pokút v sume 22 040,- €.