Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu k 31.3.2010

30. apríl 2010

Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom. Plní aj funkciu orgánu dohľadu v oblasti meradiel v zmysle § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody sa podieľa na riešení prvku 0820202 – Metrologický dozor a kontrola, má pre rok 2010 stanovené nasledovné ciele:

 

CIEĽ

Stanovený počet kontrol

Počet vykonaných kontrol

% plnenia

Č. 1 Kontroly podľa koncepcie *

600

278

46,33

Č. 2 Kontroly množstva SBV

250

5

2,00

Č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

200

48

24,00

Celkom

1 050

331

31,52

* Kontroly podľa koncepcie rozvoja technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody

 

 

Z počtu 331 vykonaných kontrol v 258 prípadoch (77,95 %) zistil porušenie zákona o metrológii.

 

Prehľad o zistených porušeniach zákona o metrológii podľa jednotlivých cieľov:

 

CIEĽ

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení

Pomer v %

Č. 1 Kontroly podľa koncepcie

278

207

74,46

Č. 2 Kontroly množstva SBV

5

3

60,00

Č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

48

48

100,00

Celkom

331

258

77,95

 

 

Kontroly podľa koncepcie boli zamerané najmä na kontrolu plnenia povinností používateľov určených meradiel v súvislosti s prechodom na menu euro – poskytovateľov služieb taxi, kontrolu registrovaných osôb na opravu a montáž určených meradiel (vykonaných 28 kontrol, u 20 z nich zistené porušenie povinností),  kontrolu autorizovaných osôb na výkon overovania určených meradiel (vykonaných 12 kontrol a zistené dve porušenia povinností).

 

Za prvý štvrťrok inšpektorát skontroloval 5 druhov spotrebiteľsky balených výrobkov, pričom u 3 z nich (60,00 %) zistil, že nevyhovujú stanoveným požiadavkám, teda ich skutočné množstvo nezodpovedalo údaju uvedenému na obale. Tieto kontroly boli vykonané na základe podnetov od občanov.

 

Za toto obdobie inšpektorát vykonal aj 48 kontrol zameraných na používanie kalibrovaných meradiel v prípade, že sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, pričom vo všetkých 48 prípadoch zistil porušenie zákona o metrológii. Kontroly boli zamerané na používanie kalibrovaných meradiel v suchých, chladných a mraziarenských skladoch vo výrobných prevádzkach a obchodných prevádzkach (meranie teploty a vlhkosti), pri preprave potravín a v zariadeniach spoločného stravovania.

 

V 1. štvrťroku inšpektorát začal 99 správnych konaní a vydal 117 rozhodnutí, z ktorých v sledovanom štvrťroku nadobudlo právoplatnosť 67 rozhodnutí. Týmito rozhodnutiami uložil pokuty v celkovej sume 24 080,- €. Inšpektori uložili na mieste 78 blokových pokút v sume 9 515,- €.