Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu za 1. štvrťrok 2011

11. apríl 2011

Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyvateľov, v neposlednom rade i ochranu podnikateľských subjektov, ktorí svoju činnosť vykonávajú zodpovedne.

 

Výkon kontroly – štátny metrologický dozor je najdôležitejšou časťou činnosti inšpektorátu. Jeho zameranie sa odvíja od stanoveného ročného počtu kontrol a je spresnené na pravidelných štvrťročných poradách zamestnancov inšpektorátu na základe analýz výsledkov za uplynulé obdobie a skúseností inšpektorov. Zameranie kontrolnej činnosti je následne  zapracované do týždenných plánov vypracovaných pracoviskami inšpektorátu.

 

 

Prehľad o plnení plánu kontrolnej činnosti k 31.3.2011 je v nasledujúcich tabuľkách.

 

CIEĽ

Stanovený počet kontrol

Počet vykonaných kontrol

% plnenia

č. 1 Kontroly podľa koncepcie

720

260

36,11

č. 2 Kontroly množstva SBV

200

57

28,50

č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

150

77

51,33

CELKOM

1070

394

36,82

 

 

Pracovisko

Počet kontrol so zistením porušenia zákona

Počet kontrol bez zistenia porušenia zákona

Spolu

Pomer porušenia k vykonaným kontrolám v %

Bratislava

42

49

91

46,15

Nitra

52

18

70

74,29

Banská Bystrica

86

12

98

87,76

Košice

84

51

135

62,22

Celkom

264

130

394

67,01

 

 

Počet kontrol za obdobie 1. – 3. 2011 je v súlade s plánom. Na základe počtu kontrol za  1. štvrťrok možno predpokladať, že plánovaný počet kontrol za rok 2011 bude v plnom rozsahu splnený.