Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontroly množstva spotrebiteľsky balených výrobkov za prvých päť mesiacov roku 2009

22. jún 2009

V zmysle plánu hlavných úloh Slovenského metrologického inšpektorátu (SMI) na rok 2009 bolo v období január až máj 2009 odobratých na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení (SBV) celkom 143 druhov výrobkov z plánovaného počtu 250. Vzorky boli odoberané u výrobcov, v baliarňach, prípadne u dovozcov. Z dôvodu reprezentatívnosti a preukázateľnosti výsledkov každá vzorka kontrolovaného výrobku pozostávala z výberu 30 kusov náhodne odobratých výrobkov. Takýto systém odberu bol zvolený ako najvhodnejší pre nedeštruktívne zisťovanie množstva výrobku v spotrebiteľských baleniach. Metrologická kontrola bola podľa § 21 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v platnom znení zameraná na preverenie dodržania požiadavky, či množstvo výrobku obsiahnuté v obale zodpovedá na obale vyznačenej menovitej hodnote.

Inšpektori SMI podľa pracovísk odobrali počty druhov vzoriek SBV z celkového počtu 143 nasledovne:
pracovisko SMI Bratislava 25 vzoriek
pracovisko SMI Nitra 13 vzoriek
pracovisko SMI Banská Bystrica 54 vzoriek
pracovisko SMI Košice 51vzoriek

Predmetom kontroly bolo celkom 40 podnikateľských subjektov, pričom v 16 subjektoch bolo zistené porušenie metrologických parametrov, čo predstavuje 40,00 % porušenie.

Sortiment výrobkov Počet kontrolovaných druhov výrobkov Počet nevyhovujúcich % podiel porušenia
Potravinárske

75

10

13,33

Kozmetické

35

13

37,14

Čistiace a hygienické

21

11

52,38

Farby

1

0

0

Krmivá

5

2

40,00

Hnojivá a osiva

6

3

50,00

S p o l u

143

39

27,27