Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Nie je kilogram ako ...

21. júl 2009

Nie je kilogram ako kilogram, ani liter ako liter


Kupujúci spotrebiteľ sa zaujíma predovšetkým o množstvo ponúkaného tovaru a jeho cenu. Málo orientovaný spotrebiteľ ostáva spravidla takmer ľahostajný, ak nájde vedľa údaja o množstve na vopred zabalenom výrobku, bez jeho osobnej prítomnosti pri balení, aj informáciu o tom, akým spôsobom prebiehalo plnenie obalu a aké kritéria musela baliareň splniť aby mohol byť výrobok uvoľnený z výroby do procesu predaja. Ak si vie spotrebiteľ z doplnkovej značky uvedenej pri údaji o množstve tovaru zabaleného do obalu nazývaného ako spotrebiteľsky balený výrobok odvodiť výrobné tolerancie baliarne, nemá problém z viacerých ponúk toho istého výrobku tej istej kvality a ceny vybrať si taký výrobok, ktorý má pri plnení obalu najmenšie mínusové tolerancie a teda, ktorý výrobok je z hľadiska množstva zabaleného tovaru najbližšie tomu množstvu, ktoré udáva výrobca na obale ako deklarovanú menovitú hodnotu množstva výrobku v obale.
Spôsob a systém plnenia obalu, je obsiahnutý v označení množstva a preto pokladáme za užitočné, ak si o označovaní množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov (SBV) povieme niekoľko viet.

Existuje totiž viacero možností, ako naplniť požiadavky právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a pritom dať spotrebiteľovi iba toľko tovaru, aby výrobca sám z toho čo najviac profitoval. Veľkosť hraníc, v ktorých sa môže toto garantované množstvo v jednotlivých obaloch pohybovať je ukryté v doplnkovej značke umiestenej pri údaji o množstve zabaleného výrobku.
Zjednodušene možno preto povedať, že kilogram udávaný na obale, ako menovité množstvo výrobku nie je vždy kilogramom alebo liter litrom, ak neberieme do úvahy doplnkové značky, ktoré hovoria o toleranciách výrobku naplneného do obalu. Tento fakt sa môže pre málo informovaného spotrebiteľa javiť ako zavádzanie, aj keď výrobca nerobí nič nezákonné.
Vstupom do Európskej únie prijalo Slovensko v rámci prispôsobovaní nášho práva k právu EÚ také pravidlá pre označovanie spotrebiteľsky balených výrobkov, ktoré sú v súlade s platnou európskou legislatívou.
Používanie značiek pre tzv. spotrebiteľsky balené výrobky, má na európskom trhu svoju vypovedaciu hodnotu a právny dopad na toho, kto porušuje princípy pri balení výrobe alebo uvádzaní na trh pod svojim menom, či už ide o označené alebo neoznačené spotrebiteľsky balené výrobky.
Hoci sme súčasťou európskeho spoločenstva už pár rokov, nie každý občan našej vlasti si naplno vychutnáva výhody, ktoré mu európsky systém zákonodarstva ponúka a poskytuje.
Napríklad použitá forma označenia množstva výrobku v obale spotrebiteľsky balených výrobkov zaväzuje výrobcu plniť v značke obsiahnuté kritériá, ktoré majú kvantitatívny dopad na celý cyklus od výroby až po predaj balených výrobkov.

V zásade sa rozlišujú dva druhy výrobkov, ktoré sa nazývajú spotrebiteľsky balené výrobky. Ide o výrobky, určené na predaj, ktoré majú uzavreté do obalu určité množstvo tovaru bez prítomnosti konečného odberateľa (spotrebiteľa), pričom množstvo tovaru (výroku) umiestnené v obale má mať množstvo vyznačené na obale, pričom toto zabalené množstvo nemôže byť po uzatvorení obalu a opustení baliarne zmenené bez viditeľného porušenia obalu.
Spotrebiteľsky balený výrobok je celok pozostávajúci z výrobku a samotného obalu do ktorého je výrobok umiestnený (zabalený).
Výrobky, ktoré majú pri číselnej hodnote značiacej zabalené množstvo uvedené písmeno „e“ veľkosti 3 mm a väčšie (prispôsobené veľkosti označenia množstva) sa nazývajú „Označené spotrebiteľsky balené výrobky“, (ďalej len označené SBV). Spotrebiteľsky balené výrobky bez uvedenia písmena „e“ pri údaji i v prípadoch, že pri údaji je iný doplnkový údaj o množstve sa nazývajú neoznačené SBV. Tento rozdiel v názve a označovaní nie je samoúčelný, ale znamená zásadné rozdiely hraníc, v ktorých sa musí nachádzať skutočné množstvo ľubovoľného výrobku z celej vyrobenej série SBV alebo výrobkov vyrobených v samostatnej hodinovej produkcii.
Označovanie spotrebiteľsky baleného výrobku značkou „e“ dáva spotrebiteľovi záruku na to, že baliareň svojim systémom plnenia a kontrolou naplneného množstva splnila pri plnení tovaru a balení výrobku tri požiadavky na skutočné množstvo výrobku v obale.
Vykonávacia vyhláška č.207/2000 Z. z. v znení neskorších doplnkov a úprav, k Zákonu č.142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov, do ktorého boli pojaté (implementované) európske pravidlá o výrobe SBV stanovuje toto:
1. všetky označené SBV každej vyrobenej série (alebo hodinovej produkcie) sú naplnené tak, že stredná hodnota množstva tovaru ľubovoľného výberu výrobkov (ktorý má štatisticky vypovedaciu schopnosť reprezentovať množstvá výrobkov v kontrolovanej sérii), je rovná alebo väčšia, ako je menovité množstvo výrobku udávané na obale výrobku,
2. vo výbere výrobkov nie je nedoplnených pod rozsah jednoduchej dovolenej zápornej chyby viac ako 2,5 % výrobkov z celkového počtu vyrobených výrobkov (dovolené záporné chyby ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sú vykonávacie vyhlášky k zákonu o metrológii alebo k zákonu o potravinách),
3. žiadny výrobok z výberu, ani celej vyrobenej série výrobkov nesmie byť označený značkou „e“, pokiaľ by bolo v obale čo i u jediného výrobku z kontrolovanej série tovaru menej, ako je dvojnásobná hodnota dovolenej zápornej chyby.
Uvedené ustanovenia sú záväzné pre každého, kto sa dobrovoľne podujal označovať výrobky značkou „e“ a tým prevzal na seba zodpovednosť za kvalitu plnenia. Nedodržanie uvedených ustanovení postihuje metrologická inšpekcia zo zákona o metrológii po preukázanom meraní, až do výšky 33 193,91 € (1 000 000 Sk).
Už samotná výška možnej pokuty napovedá tomu, že ten kto dobrovoľne prevzal na seba zodpovednosť za kvalitu plnenia, získal aj určité výhody. Zatiaľ čo na trhu SR sa veľmi nedá pozorovať uprednosťovanie nákupu označených SBV pred neoznačenými, v krajinách, kde má táto značka tradíciu už niekoľko desaťročí, spotrebiteľ pri nákupe balených výrobkov dáva prednosť kúpe označených výrobkov pred neoznačenými a to je ten moment, pri ktorom sa musí zastaviť náš podnikateľ a uvažovať čo je výhodnejšie a čo mu dáva lepšiu perspektívu na prežitie v priestore EÚ, pri ináč rovnakých zárukách na kvalitu ponúkaného tovaru.
Pri neoznačených balených výrobkoch sú pravidlá pri ich balení v niečom odlišné od požiadaviek na označené spotrebiteľsky balené výrobky, ale v zásade výrobca aj tu zodpovedá za deklarované množstvo výrobku v obale, pričom pri balení musí poznať a brať do úvahy požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, vzťahujúce sa na ten druh spotrebiteľsky balených výrobkov, ktorý balí a ktorého tolerancie garantuje.
Neoznačené SBV môžu byť vyrobené a ponúkané na predaj:
1. bez udania tolerancií zabaleného množstva (vtedy sa na výrobok vzťahuje tzv. kritérium minima),
2. s udaním využitej zápornej chyby plnenia, ktorá je uvedená pri údaji o množstve výrobku a to v absolútnych hodnotách alebo relatívnych hodnotách (%), hmotnosti alebo objemu,
3. alebo s uvedením najmenšieho množstva výrobku, skutočne zabaleného v obale SBV.
Uvedené možnosti plnenia výrobku a označovanie jeho skutočného množstva v SBV stavajú spotrebiteľa pred problém rozhodnúť sa, ktorý druh SBV je pre neho najvýhodnejšie kúpiť. Často totiž ide o rovnaký výrobok, rovnakú kvalitu, rovnakú cenu. Rozdiel je iba v skutočnom množstve výrobku v obale, ktoré je zakódované práve v označení uvedenom pri údaji o menovitom množstve uvedenom na obale kupovaného SBV.
Kilogram výrobku v označenom SBV môže byť kilogramom alebo liter litrom alebo sa jeho skutočné množstvo môže pohybovať v medziach dovolených chýb v smere plusu aj mínusu. To dáva spotrebiteľovi záruku, že ak kúpi väčší počet označených SBV toho istého druhu dostane takmer určite v priemere kilogram alebo v priemere liter na každý zakúpený výrobok, zatiaľ čo pri neoznačenom SBV nemusí byť kilogram kilogramom, ani liter litrom, lebo takéhoto SBV môže byť vždy menej, pokiaľ to doplnkové označenie baliarni umožňuje. Naopak viac môže mať neoznačený výrobok bez doplnkového označenia, na ktorý sa vzťahuje tzv. kritérium minima, čo znamená, že žiadny výrobok nemôže mať v obale menej výrobku, ako je jeho menovité množstvo uvedené na obale.
Kritérium minima sa uplatňuje predovšetkým na výrobkoch priemyselných (ako sú chemické výrobky, farby, kozmetika, krmivá pre zvieratá a pod.), pre ktoré neboli vydané špeciálne predpisy upravujúce ich dovolené mínusové chyby.
Naopak pri potravinách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia Potravinového kódexu SR legalizovaného vo Výnose MP a MZ SR č.1187/2004 -100 o označovaní potravín., .môže byť v každom obale SBV menej výrobku, ako je jeho menovité množstvo uvedené na jeho obale.
Tento výnos dáva viacero možností, čo pri 34 komoditných hlavách Potravinového kódexu SR (PK SR) je dosť obšírne a preto si táto oblasť SBV vyžaduje samostatný výklad.
Pre mnohé vyššie uvedené dôvody je užitočné, ak inšpektori SMI a inšpektori ŠVPS SR robia kontrolné merania alebo analýzu stavu systémov práce súvisiacej s plnením výrobkov a balením SBV a tak chránia oprávnené záujmy spotrebiteľov pri nakupovaní SBV.

Na záver tohto príspevku podávame súhrn niektorých termínov a ich definície, ktoré súvisia s problematikou spotrebiteľského balenia a ozrejmujú použité pojmy.

Čo sa ukrýva pod pojmami balený výrobok?
• Vopred balený výrobok:
je individuálne balený výrobok určený na predaj, pričom množstvo výrobku obsiahnuté v obale je náhodné, bez viac násobného opakovania. Na etikete balenia sa označuje skutočné množstvo výrobku v obale, ktorý bol zabalený vopred, bez prítomnosti konečného spotrebiteľa. Takýto výrobok nemôže mať charakter označeného SBV.
• Spotrebiteľsky balený výrobok:
je výrobok určený na predaj, vložený do obalu bez prítomnosti konečného spotrebiteľa, pričom množstvo výrobku obsiahnutého v obale má určenú a na obale vyznačenú hodnotu a nemôže byť zmenená bez otvorenia obalu alebo jeho viditeľného porušenia.
• Označený spotrebiteľsky balený výrobok:
je výrobok označený značkou „e“ pri údaji o množstve výrobku v obale. Výrobok je určený na predaj, vložený do obalu bez prítomnosti konečného odberateľa, pričom množstvo výrobku obsiahnuté v obale má mať množstvo vyznačené na obale, pričom toto zabalené množstvo nemôže byť po uzatvorení obalu a opustení baliarne zmenené bez viditeľného porušenia obalu.
Spotrebiteľsky balený výrobok j e celok pozostávajúci z výrobku a samotného obalu do torého je výrobok umiestnený (zabalený).


Obsah spotrebiteľského balenia:

• Menovité množstvo SBV
je hmotnosť alebo objem vyznačený na obale, o ktorom sa predpokladá, že je v obale SBV zabalené.
• Skutočný obsah balenia:
je skutočné - merateľné množstvo výrobku, ktoré je v obale SBV zabalené.

• Obal:
obalom sa označuje všetko, čo zostane po použití, okrem zložiek, ktoré sú prirodzenou súčasťou výrobku
• Obal ako odmerná nádoba:
ak je fľaša alebo plechovica, ktorá slúži ako obal SBV vyrobená v určitých presne stanovených toleranciách zodpovedajúcich príslušnému technickému predpisu, hovoríme o obale ako odmernej nádobe. Takáto nádoba má vyznačený buď celkový objem nádoby a menovitý objem , celkový objem a vzdialenosť od horného okraja nádoby, ktorá je hranicou pre menovitý a expanzný objem. Objem je udaný v litroch mililitroch alebo centilitroch. Špeciálnou značku odmernej nádoby je grécke písmeno epsylon ( Э ), ktoré býva umiestnené na dolnej hrane fľaše alebo na dne plechovice, spolu s údajmi o objeme, výrobcovi, baliarni a pod.
• Identifikácia SBV:
presná identifikácia SBV je daná buď číslom výrobnej série, dátumom výroby alebo dátumom spotreby. Údaj je dôležitý pre kontrolné orgány, na identifikáciu priebehu a nastavenie baliaceho procesu konkrétne kontrolovanej série zo záznamov baliarne.
• Výrobca SBV
za výrobcu sa pokladá ten, kto vyrába, balí alebo uvádza na trh pod svojim menom SBV. Za výrobcu sa pokladá aj ten, kto si nechá zabaliť na svoje meno výrobok, ktorého nemusí byť výrobcom on sám. Je zodpovedný za to, že SBV spĺňa požiadavky právnych predpisov SR.
• Dovozca a distribútor SBV:
sú subjekty, ktoré dovážajú a uvádzajú na trh SR SBV z krajín EÚ alebo tretích krajín a sú zodpovedné za to, že SBV spĺňa požiadavky právnych predpisov SR.
• Baliareň SBV:
je subjekt ktorý balí SBV a je zodpovedný za to, že ním balené SBV spĺňajú požiadavky právnych predpisov SR