Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Novela zákona o metrológii

5. apríl 2022

Dňa 1. apríla 2022 nadobudol účinnosť zákon o metrológii č. 58/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len "zákon o metrológii").

Novelou zákona o metrológii sa zabezpečuje zrovnoprávnenie postavenia subjektov vykonávajúcich overovanie určených meradiel, uvoľnenie trhu v rámci regulácie výkonu overovania druhov určených meradiel a zavedenie štatistickej kontroly určených meradiel na predĺženie času platnosti overenia určených meradiel.

Ďalej sa  precizuje spôsobilosť v oblasti metrológie a upravujú sa ustanovenia týkajúce sa autorizácie a registrácie za účelom zníženia byrokratickej záťaže pre subjekty vykonávajúce tieto činnosti. Novela zákona o metrológii sa dotkla aj Slovenského metrologického inšpektorátu, a to konkrétne racionalizáciou podmienok metrologického dozoru vo vzťahu k ukladaniu pokút.

Legislatívne zmeny odrážajú aktuálny stav ako aj zmeny, ktoré si vyžiadala aplikačná prax, zavedú pluralitu trhu v rámci vytvárania priaznivých podmienok pre podnikateľské prostredie a zabezpečia zníženie byrokratickej záťaže podnikateľského prostredia v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020 – 2024.

Úrad pre nornalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v nadväznosti na uvedenú novelu zákona o metrológii vydal  tlačovú správu.

Znenie zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii časová verzia od 1. apríla 2022 do 13. marca 2023.