Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

USMERNENIE Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky

16. marec 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 4 písm. f) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii") na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 od 06:00 h vydal dňa 16.03.2020 USMERNENIE č. UNMS/01618/2020-900/004062/2020 k činnosti v oblasti metrológie v nasledovnom znení:


Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) vydáva toto usmernenie v zmysle ustanovia § 4 písm. f) zákona o metrológii, ktorým úrad usmerňuje činnosť v oblasti metrológie.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 zo dňa 11. marca 2020 vyhlásila dňa 12.03.2020 od 06:00 h mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o civilnej ochrane obyvateľstva“) z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia II. stupňa podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výskytom prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa § 6 až 9 zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Mimoriadna situácia bola vyhlásená na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia.

Na základe uvedeného úrad prijal opatrenia, ktoré majú viesť k riešeniu krízovej situácie v oblasti metrológie zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd.
 
Úrad prijal s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:
 

  1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia v čase od 16.3.2020 do 16.04.2020, bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 15.05.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Následne po vykonaní následného overenia určeného meradla bude dátum skončenia platnosti následného overenia určeného meradla stanovený na základe dátumu skutočného uplynutého času platnosti overenia určeného meradla a nie na základe dátumu vykonania následného overenia.
  2. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa podľa § 34 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola autorizačných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania (ďalej len „autorizácia“). V  správnych konaniach vo veci autorizácie, kedy sa vykonáva kontrola autorizačných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci autorizácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).
  3. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa podľa § 45 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola registračných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „registrácia“). V  správnych konaniach vo veci registrácie, kedy sa vykonáva kontrola registračných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci registrácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii a správny poriadok.
  4. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 Slovenský metrologický ústav nebude vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. Dokladom podľa § 29 zákona o metrológii, ktorým končí platnosť do 16.04.2020 sa platnosť predlžuje do 02.05.2020.Úrad zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, nakoľko vyššie uvedené lehoty ako aj obmedzenia sa môžu meniť.
 
 
V Bratislave, 16.03.2020                                                                                   

Ing. Pavol Pavlis (predseda úradu)