Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Verejné odpočty 2008

22. jún 2009

V pondelok 25. mája 2009 o 11.00 h sa uskutočnili verejné odpočty Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) a verejné odpočty organizácií v jeho zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti, medzi ktoré patria: Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN), Slovenský metrologický ústav (SMÚ), Slovenský metrologický inšpektorát (SMI), Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) a Technický skúšobný ústav Piešťany š.p. (TSÚ). Na akcii sa okrem verejnosti a odborných zamestnancov z daných inštitúcií zúčastnili aj ich generálni riaditelia.

Verejné odpočty a výročné správy spolu s kontraktmi medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich pôsobnosti tvoria systém, ktorého cieľom je sprehľadniť činnosť a zlepšiť riadenie organizácií.

Tak ako každý rok sa na odpočtoch prezentovali výsledky činnosti jednotlivých subjektov, základom je výročná správa ÚNMS SR 2008 a výročné správy organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ÚNMS SR a kontrakt danej organizácie s ÚNMS SR.

Prínosom verejných odpočtov je zlepšenie informovanosti médií a občanov o činnosti štátnej správy, možnosť spropagovať výsledky ÚNMS SR a organizácií v jeho pôsobnosti a vytvorenie priestoru pre diskusiu medzi zástupcami týchto organizácií a externými odborníkmi či občanmi. Preto sa termín a miesto verejných odpočtov oznamuje vždy 15 dní pred ich konaním a to na internetovej stránke organizácií, v médiách ako aj vo vstupných priestoroch sídiel organizácií.

Záujemcovia o bližšie informácie sú okrem tlačených verzií výročných správ 2008 k dispozícii aj výročné správy v elektronickej podobe na stránke http://www.unms.sk/?vs_unms_sr_2008.