Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2009

1. február 2010

Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom. Plní aj funkciu orgánu dohľadu v oblasti meradiel v zmysle § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody sa podieľa na riešení prvku 0820202 – Metrologický dozor a kontrola, kde pre rok 2008 mu boli stanovené ciele a merateľné ukazovatele:

  1. vykonať 700 kontrol v oblastiach podľa Koncepcie štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody,
  2. vykonať 250 kontrol zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľsky balených výrobkoch (SBV),
  3. vykonať 100 kontrol v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva určeným meradlom ale kalibrovaným meradlom.

 

Plnenie cieľov:

 

CIEĽ

Stanovený počet kontrol

Počet vykonaných kontrol

% plnenia

Č. 1 Kontroly podľa koncepcie

700

1 096

156,57

Č. 2 Kontroly množstva SBV

250

254

101,60

Č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

100

126

126,00

Celkom

1 050

1 476

140,57

 

 

V priebehu roka inšpektorát vykonal 1476 kontrol, pri ktorých v 1036 prípadoch
(70,19 %) zistil porušenie zákona o metrológii.

 

Prehľad o zistených porušeniach zákona o metrológii podľa jednotlivých cieľov:

 

CIEĽ

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení

Pomer v %

Č. 1 Kontroly podľa koncepcie

1096

848

77,37

Č. 2 Kontroly množstva SBV

254

69

27,17

Č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

126

119

94,44

Celkom

1476

1036

70,19

 

Výsledkom kontroly je protokol o výkone štátneho metrologického dozoru, vypracovaný v zmysle § 35 ods. 2 písm. d) a e) zákona o metrológii. Pri zistenom porušení je v protokole uvedené konkrétne ustanovenie zákona, ktoré bolo porušené, čas trvania protiprávneho konania, označenie kontrolovaných meradiel a uložené nápravné opatrenia.

 

V roku 2009 bol štátny metrologický dozor zameraný najmä na kontrolu plnenia povinností používateľov určených meradiel, kontrolu registrovaných a autorizovaných osôb, používanie zákonných meracích jednotiek a ich symbolov a vo väčšom množstve bola kontrolovaná zhoda skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľsky balených výrobkoch  a používanie kalibrovaných meradiel.

 

 

Počas roka inšpektorát zameral svoju činnosť aj na kontroly meradiel v súvislosti s prechodom na menu euro, a to kontrolu výpočtu a zobrazovania konečných a jednotkových cien určených meradiel zobrazujúcich cenu – váh s neautomatickou činnosťou, výdajných stojanov pohonných hmôt a taxametrov.

 

Určené meradlá

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení

Pomer v %

Váhy s neautomatickou činnosťou

262

180

68,70

Výdajné stojany pohonných hmôt

94

0

0,00

Taxametre vozidiel taxislužby

278

243

87,41

 

Najčastejšími porušeniami bolo neprestavenie zobrazovania ceny na dve desatinné miesta, nezobrazovanie jednotkovej a celkovej ceny a neoverené určené meradlo po prestavení na menu euro.

 

V tomto roku vykonal 254 kontrol zhody skutočného obsahu s menovitým množstvom v spotrebiteľskom balení, pričom v 69 prípadoch (27,17%) zistil porušenie povinností baliarňou, resp. dovozcom tým, že obsah nezodpovedal deklarovanému množstvu výrobku v spotrebiteľskom balení. Bolo skontrolovaných 8292 kusov spotrebiteľských balení, z ktorých 1071 (takmer 13 %) nevyhovelo stanoveným požiadavkám. Najväčšie nedostatky boli zistené v regióne pracoviska Bratislava, kde takmer 80 % kontrolovaných subjektov porušilo svoje povinnosti, tretina kontrolovaných druhov SBV nevyhovela metrologickým požiadavkám a pri každom piatom balení bol spotrebiteľ poškodený na množstve kupovaného výrobku.

 

V roku 2008 inšpektorát vykonal aj 126 kontrol zameraných na používanie kalibrovaných meradiel v prípade, že sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, pričom v 119 prípadoch (94,44%) zistil porušenie zákona o metrológii. Kontroly boli zamerané na používanie kalibrovaných meradiel v suchých, chladných a mraziarenských skladoch vo výrobných prevádzkach a obchodných prevádzkach (meranie teploty a vlhkosti) a pri preprave potravín.

 

Inšpektorát pokračoval v kontrolách registrovaných osôb na opravu a montáž určených meradiel. V sledovanom roku bolo skontrolovaných 53 registrovaných osôb. Za závažné zistenie možno považovať, že u  36 (67,92 %) zistili neplnenie podmienok registrácie. Medzi najčastejšie patrili nenahlásenie zmien podmienok, za ktorých sa registrácia vykonala a zodpovedný zástupca nevlastnil platný doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie.

 

V roku 2009 inšpektorát plnil aj úlohu vykonať kontrolu autorizovaných osôb na overovanie určených meradiel a na výkon úradného merania tak, aby plnenie podmienok autorizácie bolo kontrolované najmenej raz za tri roky u každej z nich. Bolo skontrolovaných 35 autorizovaných osôb na overovanie určených meradiel a úradné meranie, pričom u 7 (20,00%) bolo zistené porušenie  zákona.