Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Hlavná činnosť

Najdôležitejšou činnosťou inšpektorátu je dozor nad plnením ustanovení zákona č. 157/2018 Z .z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o metrológii"). V zmysle § 52 ods. 1 tohto zákona kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby (ďalej len „dozorované osoby“) plnia povinnosti ustanovené zákonom o metrológii. Inšpektorát kontroluje u dozorovaných osôb najmä dodržiavanie:

Inšpektorát podľa § 52 ods. 1 zákona o metrológii s cieľom naplniť ciele tohto zákona kontroluje u dozorovaných osôb dodržiavanie:

  • používania zákonnej meracej jednotky a inej meracej jednotky a ich symbolov,
  • povinností používateľa určeného meradla alebo povinností používateľa povinne kalibrovaného meradla,
  • povinností výrobcu alebo dovozcu určeného meradla pred jeho uvedením na trh,
  • požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných ústavom alebo autorizovanou osobou,
  • požiadaviek, povinností, rozsahu a úrovne metrologických činností vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu činnosti jej registrácie,
  • technických požiadaviek a metrologických požiadaviek na určené meradlo podľa schváleného typu, ak určené meradlo podlieha schváleniu typu a na určený výrobok podľa osobitných predpisov,
  • povinností prevádzkovateľa baliarne spotrebiteľského balenia a dovozcu spotrebiteľského balenia,
  • povinností výrobcu fľaše ako odmernej nádoby alebo dovozcu fľaše ako odmernej nádoby,
  • požiadaviek na spotrebiteľské balenie a fľašu ako odmernú nádobu.

   Inšpektorát ďalej:

   • skúša alebo dá vyskúšať ústavu určené meradlo, spotrebiteľské balenie alebo fľašu ako odmernú nádobu odobratú na účely metrologického dozoru,
   • kontroluje či na určené meradlá uvedené na trh podľa zákona o posudzovaní zhody bolo vydané prehlásenie o zhode a sú označené značkou zhody,
   • či vlastnosti určených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú určeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,
   • či sú značky zhody použité oprávnene a či sú nezmenené alebo nefalšované,
   • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, autorizovanými a registrovanými osobami, výrobcami a dovozcami určených meradiel, servisnými organizáciami, používateľmi meradiel, výrobcami a dovozcami spotrebiteľsky balených výrobkov pri zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike, ktoré majú podstatný vplyv pri ochrane spotrebiteľa.

   Inšpektorát spolupracuje s organizáciami verejného sektora a médiami pri prezentácii svojej činnosti a poznatkov z nej a pripravuje príspevky na odborné akcie. Zapája sa aj do procesu vzdelávania metrologickej verejnosti a zvyšovania metrologického povedomia formou prezentácie výsledkov svojej činnosti na odborných akciách.