Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
Slovak    Site map    Contacts    :  

Správa o činnosti SMI za rok 2010

17. marec 2011

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona NR SR č. 159/1993 Z. z. a zákona NR SR č. 325/1993 Z. z. zriaďovacou listinou č. 365/93 dňa 30. decembra 1993 ako štátna rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave. Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle § 30 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie.

Správa o činnosti za rok 2010      Stiahnuť