Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Podávanie podnetov a sťažností

Na Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) môžu občania a podnikatelia podávať podnety a sťažnosti písomne, osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou. SMI prijíma podnety a sťažnosti na každom svojom pracovisku.

 

Podania – podnety poukazujúce na porušovanie právnych predpisov nie sú sťažnosťami v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Tieto SMI prešetruje v rámci svojej kontrolnej činnosti. Pre takéto podania neplatia žiadne zákonné lehoty na ich vybavenie. SMI zasiela odpovede na každý prešetrený podnet.

 

Sťažnosťami podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach sú podania, ktoré smerujú proti postupu (konaniu) zamestnancov SMI. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Sťažnosť podanú faxom alebo elektronickou poštou musí sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia a je 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľ SMI predĺžiť túto lehotu o 30 pracovných dní. Túto skutočnosť SMI oznámi sťažovateľovi spolu s uvedením dôvodu.