Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Politika kvality Slovenského metrologického inšpektorátu

(1)     Zabezpečovať, udržiavať a trvale zlepšovať systém manažérstva kvality v súlade s STN EN ISO 9001: 2016 v jednotlivých procesoch SMI s cieľom dosahovať maximálnu spokojnosť verejnosti.

(2)     Využívaním výsledkov pravidelných analýz, riadením a zlepšovaním procesov dosahovať plnenie cieľov kvality.

(3)     Rozvíjať postavenie SMI ako dôveryhodného orgánu štátnej správy pre oblasť metrológie.

(4)     Zabezpečiť efektivitu interných procesov cestou optimalizácie alokácie zdrojov.

(5)      Zabezpečiť dostatočné zdroje potrebné na riadne fungovanie SMI a plnenie stanovených cieľov.

(6)     Tímovým riadením všetkých činností SMI podporovať šírenie informácií  s jednoznačne definovanými zodpovednosťami a právomocami zamestnancov  SMI.

(7)     Všestranne dbať o spokojnosť zamestnancov, zabezpečovať zvyšovanie ich odborného rastu, podporovať ich motiváciu, osobný rast, otvorenú komunikáciu a zapojiť každého zamestnanca do napĺňania cieľov SMI.

(8)     Udržiavať a zvyšovať povedomie zamestnancov SMI o politike kvality a zapájať ich do procesu zlepšovania poskytovaných služieb a produktov, čím budú prispievať  k napĺňaniu tejto politiky kvality.

Politika kvality SMI