Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Protikorupčné vyhlásenie SMI v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

1. Má sa za to, že pri plnení zmluvných záväzkov dodávatelia SMI sa zaväzujú dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu.

2. Dodávatelia SMI sa môžu oboznámiť s protikorupčnou politikou organizácie zverejnenou na webovom sídle SMI.

3. Zároveň má sa za to, že každý dodávateľ SMI:
a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením predmetu zmluvných záväzkov alebo záväzkov vyplývajúcich z uzavretých zmlúv alebo dohôd s SMI,
c) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k SMI, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu zmluvných vzťahov.

4. Má sa za to, že každý dodávateľ SMI predchádza korupcii v súvislosti s plnením predmetu zmluvných vzťahov alebo záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s SMI.

V súvislosti s plnením zmluvných záväzkov uzavretých s SMI, ako aj plnením záväzkov vyplývajúcich z týchto záväzkov má sa za to, že dodávateľ súhlasí s tým, že:

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov či iných nenáležitých výhod ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi SMI, prípadne im spriazneným osobám či osobe konajúcej v mene SMI, a to s cieľom urýchliť bežné činnosti SMI alebo dohodnúť výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii zmluvných záväzkov,
b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní či inej protiprávnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo realizáciou zmluvných záväzkov, alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar či inú
nenáležitú výhodu v záujme vlastného prospechu v súvislosti s uzavretím alebo realizáciou zmluvných záväzkov, SMI bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu,
c) ak sa preukáže, že dodávateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protiprávnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo realizáciou zmluvných záväzkov, je SMI oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od uzavretej zmluvy. V prípade preukázania porušenia týchto ustanovení zo strany dodávateľa, SMI sa môže domáhať náhrady spôsobenej škody v plnom rozsahu.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo nepriamo cez sprostredkovateľa a bez ohľadu na miesto, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie; pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby, sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba zamestnanca podľa § 116 Občianskeho zákonníka; príslušník politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné vzťahy, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo s ktorou má osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba alebo právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech, alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Konfliktom záujmov sa rozumie uprednostnenie osobného záujmu dodávateľa pred záujmom na riadnom plnení zmluvných záväzkov, najmä v dôsledku ekonomických alebo politických záujmov, rodinných vzťahov či vzťahov s blízkymi osobami.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

Protikorupčné vyhlásenie SMI v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch