Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

SMI

Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „inšpektorát“) bol zriadený Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) podľa § 28 zákona NR SR č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona NR SR č. 159/1993 Z. z. a zákona NR SR č. 325/1993 Z. z. zriaďovacou listinou č. 365/93 dňa 30. decembra 1993 ako štátna rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave. Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“) orgánom štátnej správy pre oblasť metrológie.