Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Kontrolná činnosť Slovenského metrologického inšpektorátu za 1. polrok 2010

12. júl 2010

Slovenský metrologický inšpektorát je v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom metrologického dozoru a kontroluje, ako orgány štátnej správy, podnikatelia a iné právnické osoby plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom. Plní aj funkciu orgánu dohľadu v oblasti meradiel v zmysle § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

V rámci programovej štruktúry Programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody sa podieľa na riešení prvku 0820202 – Metrologický dozor a kontrola, má pre rok 2010 stanovené nasledovné ciele:

 

CIEĽ

Stanovený počet kontrol

Počet vykonaných kontrol

% plnenia

Č. 1 Kontroly podľa koncepcie *

600

478

79,67

Č. 2 Kontroly množstva SBV

250

34

13,6

Č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

200

67

33,5

Celkom

1 050

579

55,14

* Kontroly podľa koncepcie rozvoja technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody

 

 

Z počtu 579 vykonaných kontrol v 417 prípadoch (72,02 %) zistil porušenie zákona o metrológii.

 

Prehľad o zistených porušeniach zákona o metrológii podľa jednotlivých cieľov:

 

CIEĽ

Počet vykonaných kontrol

Počet zistených porušení

Pomer v %

Č. 1 Kontroly podľa koncepcie

478

331

69,25

Č. 2 Kontroly množstva SBV

34

20

58,82

Č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel

67

66

98,51

Celkom

579

417

72,02

 

 

Kontroly podľa koncepcie boli zamerané najmä na kontrolu plnenia povinností používateľov určených meradiel (napr. taxametrov, váh, vodomerov, tlakomerov, momentových kľúčov), kontrolu registrovaných osôb na opravu a montáž určených meradiel (vykonaných 42 kontrol, u 29 z nich zistené porušenie povinností),  kontrolu autorizovaných osôb na výkon overovania určených meradiel (vykonaných 23 kontrol a zistených 9 porušení povinností).

Za prvý polrok inšpektorát skontroloval 34 druhov spotrebiteľsky balených výrobkov, pričom u 20 z nich (58,82 %) zistil, že nevyhovujú stanoveným požiadavkám, teda ich skutočné množstvo nezodpovedalo údaju uvedenému na obale. Fyzicky vykonal kontrolu množstva 728 kusov spotrebiteľsky balených výrobkov, z ktorých 140 kusov (19,23 %, t.j. každé piate balenie) nespĺňalo požiadavku množstva.

 

Za toto obdobie inšpektorát vykonal aj 67 kontrol zameraných na používanie kalibrovaných meradiel v prípade, že sa meranie uskutočňuje podľa osobitného predpisu a nevykonáva sa určeným meradlom, pričom vo všetkých 66 prípadoch zistil porušenie zákona o metrológii. Kontroly boli zamerané na používanie kalibrovaných meradiel v suchých, chladných a mraziarenských skladoch vo výrobných prevádzkach a obchodných prevádzkach (meranie teploty a vlhkosti), pri preprave potravín a v zariadeniach spoločného stravovania.   

 

V 1. polroku inšpektorát začal 187 správnych konaní a vydal 298 rozhodnutí, z ktorých v sledovanom polroku 182 nadobudlo právoplatnosť. Právoplatnými rozhodnutiami uložil pokuty v celkovej sume 76 460,- €. Inšpektori uložili na mieste 123 blokových pokút v sume 15 200,- €.