Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
English    Mapa stránky    Kontakty    :  

Linky

Linky 
Európska únia www.europa.eu
Slovenský metrologický inšpektorát www.smi.sk
Slovenská legálna metrológia, n.o. www.slm.sk
Slovenská národná akreditačná služba www.snas.sk
Slovenská obchodná inšpekcia www.soi.sk
Slovenská spoločnosť pre kvalitu www.ssk.sk
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. www.tsu.sk
Biont, a.s. www.biont.sk
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR www.unmz.cz
Zbierka zákonov www.zbierka.sk
  
Adresár štátnej správy Slovenskej republiky 
Fond národného majetku SR   www.natfund.gov.sk
Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
Infostat www.infostat.sk
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky www.prezident.sk
Kancelária verejného ochrancu práv www.vop.gov.sk
Krajské úrady www.civil.gov.sk/urady
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.telecom.gov.sk
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo obrany SR www.mod.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva SR www.mpsr.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Ministerstvo školstva SR www.education.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR www.build.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR www.lifeenv.gov.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR www.controll.gov.sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky www.nssr.gov.sk
Národná banka Slovenska www.nbs.sk
Národný bezpečnostný úrad www.nbusr.sk
Národný inšpektorát práce icop.safework.gov.sk
Národná rada Slovenskej republiky www.nrsr.sk
Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk
Slovenská energetická agentúra www.sea.gov.sk
Slovenský metrologický ústav www.smu.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv SR www.reserves.gov.sk
Stredisko pre štúdium práce a rodiny www.vupsvr.gov.sk
Štatistický úrad SR www.statistics.sk
Telekomunikačný úrad SR www.teleoff.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR www.geodesy.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie SR www.uvo.gov.sk
Úrad vlády Slovenskej republiky www.government.gov.sk
Úrad bezpečnosti práce SR www.safework.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR

www.indprop.gov.sk

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.normoff.gov.sk
Úrad jadrového dozoru SR www.ujd.gov.sk
Ústavný súd SR www.concourt.sk