Slovenský metrologický inšpektorátPreskočiť na obsah
Slovak    Site map    Contacts    :  

Kontrolná činnosť inšpektorátu k 31.5.2012

7. jún 2012

 

Poslaním inšpektorátu je významne sa podieľať na zabezpečení jednotnosti a správnosti meraní v Slovenskej republike. Svojou činnosťou inšpektorát zabezpečuje predovšetkým ochranu verejného záujmu, ochranu oprávnených záujmov obyvateľov, v neposlednom rade i ochranu podnikateľských subjektov, ktorí svoju činnosť vykonávajú zodpovedne.

 

Výkon kontroly – štátny metrologický dozor je najdôležitejšou časťou činnosti inšpektorátu. Jeho zameranie sa odvíja od stanoveného ročného počtu kontrol a je spresnené na pravidelných štvrťročných poradách zamestnancov inšpektorátu na základe analýz výsledkov za uplynulé obdobie a skúseností inšpektorov. Zameranie kontrolnej činnosti je následne  zapracované do týždenných plánov vypracovaných pracoviskami inšpektorátu.

 

 

Prehľad o plnení plánu kontrolnej činnosti k 31.5.2012 je v nasledujúcich tabuľkách.

 

Pracovisko Počet kontrol so zistením porušenia zákona Počet kontrol bez zistenia porušenia zákona Spolu Pomer porušenia k vykonaným kontrolám v %
Bratislava 129 80 209 61,72
Nitra 69 18 87 79,31
Banská Bystrica 128 53 181 70,72
Košice 150 79 229 65,50
Celkom 476 230 706 67,42
CIEĽ Stanovený počet kontrol Počet vykonaných kontrol % plnenia
č. 1 Kontroly podľa koncepcie 720 535 74,31
č. 2 Kontroly množstva SBV 150 39 26,00
č. 3 Kontroly kalibrovaných meradiel 150 132 88,00
CELKOM 1020 706 69,22